Kognition?

Kognition handlar i korthet om hjärnans förmåga att uppfatta sin omvärld, att tolka den, att bearbeta informationen och att bestämma sig för hur den ska agera på den.

Doktor Alexander Luria, Neuropsykolog och Forskare, lade grunden för insikten om hjärnans olika kognitiva förmågor och kategoriserade dem enligt blockprincipen. Denna utbildning utgår ifrån Lurias dynamiska lokalisationsteori.

Vilka kan drabbas?

Kognitiva svårigheter kan drabba människor med förvärvade hjärnskador, till exempel efter stroke, traumatiska skall­skador, syre­brist­ska­dor, progredierande sjukdomar, dem­ens, MS eller Parkinson m.fl. 

Även vissa psykiatriska diagnoser eller medfödda hjärnskador och utmatningssyndom kan påverka den kognitiva förmågan.

Kognitiva svårigheter?

Efter stroke, traumatiska hjärnskador eller vid neurologiska sjukdomar, kan olika delar av hjärnan skadas. Beroende på var skadan är lokaliserad, påverkas funktionerna olika. Symtomen kan vara motoriska och/eller kognitiva. Kognitiva symtom påverkar vår förmåga att klara vår vardag på olika sätt. Minnessvårigheter, neglekt, spatiala svårigheter, nedsatt im­puls­häm­ning och inflexi­bili­tet, plan­erings­svårig­heter, komunikation, nedsatt tids­upp­fatt­ning, nedsatt insikt m.fl. är be­nämn­ingar på olika kog­ni­tiva svår­ig­het­er.

 

I utbildningen utgår vi från en oskadad hjärna.

Vilka funktioner finns och hur hjärnans olika delar interagerar med varandra.

 

Hjärnan är plastisk och påverkbar.

 

Med kunskap om vilka resurser/ kognitiva förmågor som kvarstår efter en skada, kan vi hjälpa patienten att hitta nya vägar, hitta nya verktyg - och nya strategier för att hantera vardagen.

Resurser?

I utbildningen utgår vi från en "oskadad" hjärna. Vilka funktioner som finns och hur hjärnans olika delar interagerar med varandra. Hjärnan är plastisk och påverkbar. Med kunskap om vilka resurser som kvarstår efter en skada, kan vi hitta nya vägar, verktyg, strategier att hantera vardagen.

Kognitiv rehabiliteing?

Kognitiv rehabilitering med neuropsykologiskt perspektiv (vilket inte skall förväxlas med kognitiv beteendeterapi) är:

 

- Att kunna analysera vilka kog­ni­tiva för­må­gor som nedsatta och vilka kon­sek­venser detta ger

- Att kunna analysera intakta (fungerande) kognitiva förmågor som man kan ”använda sig av” i träningsstrategier

- Att kunna lägga upp behandlingsstrategier

- Att kunna samverka i teamarbetet kring hjärnskadade individer med hjälp av ett gemensamt förhållningssätt 

- Att kunna bemöta en person med kognitiva svårigheter på bästa sätt

- Att bli tryggare i sin yrkesroll i arbete med per­son­er med kognitiva svårig­heter

-Att ha kunskap nog för att informera närstående om kog­ni­tiva svårigheter

-Att bli mer professionell i handledarrollen mot kollegor m fl.