4-dagars utbildning i kognitiv rehabilitering med neuropsykologiskt perspektiv.

För Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter.

Tid: 2-5 september, 2024.

Plats: Katrineholm.

Hotel Statt

Storgatan 20

641 45 Katrineholm

0150-504 40

info@hotelstatt.se

https://goo.gl/maps/FjzdRTczZWrdVqzc7

Kostnad: 12 900 kr/person.

----------------------------------------------------------------------------------------

För anmälan eller mer information, maila mig på christin.kicki.haggstrom@gmail.com

Preliminärt schema:

Dag 1: Neuropsykologins anatomi och organisation. Genomgång av grund­läggande strukturer och processer samt kort om hjärnans blod­för­sörj­ning. Neuropsykologi – kognition. Teoretisk referens­ram. Klinisk tanke­modell för kognitiv rehabilitering och dess historia. Genomgång av våra kognitiva förmågor (ca 35 st).

Dag 2: Neuropsykologi/kognition: fortsätter genom­gången av våra ca 35 kog­ni­tiva för­må­gor. Neglektfenomenet Tillämpning. Funk­tions­analys. På­börja grupparbete kring pa­tient­fall; att fastställa funktionsutfall utifrån pre­sen­ter­ad arbetsmodell som underlag till be­slut för be­hand­lings­strate­gier.

Dag 3: Bedömningsmetodik. Aktivitet/funktions-analys. Att analysera vilka kog­ni­tiva funk­tioner/­för­mågor som krävs i en viss aktiv­itet. Att redo­göra för hur ett visst funktionsutfall påverkar utförandet av akti­vi­te­ten. Coping- samt insiktsproblematik. Minnesprocessen. Atten­tion. Be­hand­lings­meto­dik. Upprättande av be­hand­lings­strate­gier. Video­film, pati­ent­upp­gift 1+ 2: Grupparbete, behandlings- och åt­gärds­pro­gram ut­ifrån presenterad metod.

Dag 4: Fortsättning av grupparbeten, ungefär som dag 3.

Preliminära tider:

Dag 1: 09.30 – 16.00

Dag 2-3 : 08.30 – 16.00

Dag 4 : 08.30 - 15.00

Copyright © 2024, Christin Häggström Utbildning AB.